Skip to main content

Posts

Recent posts

Why increase terrorism in the world

We are afraid all time when we can die. Some years before we (Nepali) are like same as. When we gone school our parents was think our kids return or not? My childhood past like now in Europe, Africa and some Asian country now. I don’t know why Nepali choose terrorism at that time but 10,000 above Nepali are die at that time. We all Nepali learn terrorism and terrorist both are different. So we choose kill terrorism not terrorist. So, we are success for peace in Nepal we are not complete yet but we are trying to complete. Now we know about terrorism and terrorist group in the world. India has Maoist. Europe, Africa have ISIS. USA, RASIA, some Europian country try to kill and finished Terrorist, but I know they are not finished all terrorist in the world because ego work at that time and increase terrorist not finished. I’m one part of my family. If my family member are trouble in life I will go to solve and if my family member are dominated to another person I will go to dominated to…

family pic

तराइ को आन्दोलन र त्यस्ले भारतमा पर्न सक्ने प्रभाव

नेपाल मा भै-रहेको आन्दोलन यसरि नै गयो भने अत्यन्त नकरात्मक असर नेपालमा मात्र होइन भारत मा पनि पर्ने पक्का छ । त्यो उदहरण हो अल्कयदा र आइएसआइएस किन कि यस्को जन्म गराउने देस हो Unaited State of America आज उसैको मुख्य सत्रुको रुपमा देखियेको छ, अरुलाइ बिगार्न खोज्दा आफ्नो के हुन्छ त्यो सोच्नु पर्ने हो भारत तार छैन । उल्टो आफ्नो देसका नगरिक लाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको देखियेको छ । म नेपाली हुँ मलाई भारतियको सहयोग चाहदैन भन्देन हो नेपाल लाइ भारत को सहयोग चाहिन्छ र भारतलाइ पनि नेपालको सहयोग चाइने छ । त्यो बिगत हेर्ने हो भने भारत स्वतन्त्र हुने बेला नेपाली ले के सहयोग गरेका होइनन नेपाली कति सम्म चुप बसेका छन् आफ्नो भु-भाग के नेपाल ले भारत सँग हारेर गुमाको हो र ? हामी यदि ब्रिटेन सँग हामीले सम्झौता गरेको हो भने ब्रिटेन भारत छोडेर गयो भने नेपाली भु-भाग किन नेपाल ले फिर्ता पायेन ? भारत किन नेपाली भु-भाग आफ्नो भनेर बसेको छ ? नेपाल बोलेको छैन । भारत नेपाल को विकास शान्ति सु-व्यबस्था कायम भयेको चाहँदैन , जसरि USA ले जसरि सोभियत सङ्को बरबादि चहन्थ्यो त्यहि चाहन्छ । तर नबुझेको कुरा के भने USA त पावर …

अधिकार र राष्ट्रवाद कुन पहिले

t/fOdf e}F/x]sf] cfGbf]ng / ef/tsf] ;xefuLtf ljr ;DjGw % ls %}g © s] ;flRrs} c;Ú/Iffsf] sf/)f g]kfndf lgof{t ug{ g;s]sf] xf] t © s] ;flRrs} dw];L g]tf OdfGbf/ xÚg jf jfxfgf xf] t © s] ;flRrs} t/fO{Fdw]; cfGbf]ng lgtfGt g]kfnL hf] ;lbof} b]lv dw];df %g / lk%*LPsf %g, cfkm\gf] clwsf/sf] nfuL nl*/x]sf %g t © ljrf/)fLo sÚ/fx? w]/} %g\, Totflt/ g sÚg} g]tfsf] Wofg uPsf] % g cfGbf]ng /t kIfsf] . xf] cfkm\gf] clwsf/ dfUgÚ gfhfoh xÚ¤b} xf]Og t/ cfkm\gf] clwsf/sf] nfuL ljb];L x:tIf]k rfxfgÚ ;lx xf t © s]lx tYo x? d eGg rfxG%Ú . dnfO{ yfxf %}g d]/f] ljZn]if)f stL l&s % stL %}g . d cfkmÚn] u/]sf] ljZn]if)f eg] ;lx ;D´]sf] %Ú . g]kfndf 2007 ;fn b]lv clxn] ;Dd w]/} cfGbf]ng x? eP / x'¤b} %g . rfx] /f)ff lj/f]wL cfGbf]ng xf]; jf k+rfotsf] lj?¢ jf km]/L 10 jif{ ePsf] o'¢ km]/L To;k%L ePsf] 2062÷63 sf] cfGbf]ng To; kl%sf\] dw]; cfGbf]ng / clxn] e} /xsf] dw]; cfGbf]g, h] ;'s} eP kgL ef/tsf] k|ToIf jf k/f]If ?kdf ;dy{g / ;xefuLtf ePs} xf] / clxn] pbféf] ePsf] dfq d &fG%Ú . o;sf] ?k 2…

सङ्हियता र आन्दोलन बिचका केहि तथ्य

सङ्हियतारआन्दोलनबिचकाकेहितथ्य सङ्हियताकिनरकेकोलागिभन्नेप्रश्नकोजवाफनकुनैदललेकहिलेदिनाखोजेनदिनेप्रायत्नअहिलेगर्दैछन।कुनैदेसकोलागीसङ्हियताकिनआवस्यकपर्छ ? त्योयहाँकोअधिकन्सजनातालाईअहिलेपनिथाहाछैन।नेतालेजेभन्योतेहीमान्नेरमर्नतयारहुनेहामीनेपालीकोबानी१कारणहो, भनेअर्कोकुनकुरामग्दकेहुनेभन्नेबिश्लेसननगर्नेआमनेपालीकोबानीएकतिरछभनेअर्कोतिरनेपालकोअधिकान्सजनाताकुनैकुनैकुनैपर्तीकोकार्यकर्ताछन।बिश्वकोकुनैतेस्तोमुलुकहोलाजहाँकार्यकर्तनभकोदेसनेपालबहेकोअरुकुनै।अबसोच्नुसतयहाँजनाताको ? तिकार्यकर्ताजोकुनैएकनेताकोइशारामामर्नपनितयारहुन्छनरमार्नपनि ? जनातात्योहुनुपर्छजो

संघियताले जन्माएका प्रश्न

संघियताले जन्माएका प्रश्न  तराइमा आन्दोलन किन भैरहेको छ ? हिजो १ मदेश प्रदेश भनेर आन्दोलन गरेका जनता आज किन फेरि सडकमा मर्न तयार भएका छन ? हिजो मधेश बाहेक अरु नचाहिने लाई आज किन फेरि चुरे छेत्र पनि चाइयो ? के यि मधेशि साच्चिकै संघियता चाहेका हुन त ? मधेशि किन तयार छैनन पहाडि हरु संग घुलमिल हुन ? यसबाट अर्को प्रश्न उठेको छ । मधेशि को ध्यरा पिडित छन त ? के पहडिया हरु बाट वा फेरि मधेशि ठेकेदार हुँ भन्ने हरु बाट ? हो दधेशि हरु छन तर पहाडिया हरु बाट होइन तिनिहरु बाट छन जो आफुले आफुलाइ मधेस को ठेकेदार भन्ने गरेका छन । होइन भने यिनि किन डराइरहेका छन पहाडियाहरु सँग ? मधेशि शोजा छन उनिहरु संग जे गर्दा पनि औला उठाउने हिम्मत गर्देनन् तेसैले उनि हरुमा राज गर्न सजिलो छ पहाडियाहरु सँग सजिलो छैन उनिहरु बाठो छन , राज गर्न गार्हो छ भन्ने बुझेका छन । तेसैले यि हर्कत गइरहेका छन यि मधेशी को नाममा कलंक हरू ।  नेपाल को कुनै पनि ठाउको तुलना मा  मधेश बिकाश को निम्ति अति सजिलो क्षेत्र हो । मधेश मा राजनेता भन्ने हरु राज्यका मन्त्रि पद पड्कायेर बसेको बेलामा के गरे ? अहिले सम्म मधेशको बिकास के मधेशि ले गरेका हु…